Možnost zvýšené náhrady za vklady u SBERBANK CZ, a.s.

V rámci Garančního systému českého finančního trhu mohou fyzické osoby, kterým vznikl nárok na zvýšenou náhradu pohledávek z vkladů vedených u Sberbank CZ, a.s., žádat v příslušné lhůtě o výplatu zvýšené náhrady pohledávky z vkladů.

Garanční systém bude oprávněným osobám vyplácet zvýšenou náhradu nad základní limit 2.499.500,-- Kč (ekvivalent částky 100.000,-- EUR dle kurzu 24,995 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 28.02.2022), a to až do částky dodatečných 2.499.500,-- Kč na jednoho vkladatele.

Oprávněnými osobami k výplatě zvýšených náhrad z Fondu pojištění vkladů jsou fyzické osoby, které:

 • byly vkladateli (popř. jinými oprávněnými osobami) ke dni 28.02.2022, tj. ke dni, kdy Garanční systém obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,
 • splňují podmínky pro výplatu zvýšené náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu, tj. pokud jim na účet byla připsána částka, která je
  • úhradou kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení podle údajů v katastru nemovitostí,
  • vypořádáním společného jmění manželů při rozvodu manželství,
  • pojistným plněním pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti,
  • dědictvím,
  • vyplacením jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření,
  • odstupným vyplaceným při výpovědi z pracovního poměru nebo odchodným vyplaceným při skončení služebního poměru,
  • pojistným plněním pro případ újmy způsobené trestným činem,
  • vyplacením náhrady újmy způsobené trestným činem, nebo vydáním bezdůvodného obohacení získaného trestným činem,
  • vyplacením náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření,
  • poskytnutím peněžité pomoci oběti trestného činu,
   a zároveň byla tato částka připsána na účet nebo oprávněná osoba nabyla oprávnění s touto částkou poprvé nakládat v době od 28.11.2021 do 28.02.2022,
 • požádají o výplatu zvýšené náhrady.

K žádostem podaným po uplynutí zákonem stanovené dvouměsíční lhůty, která uplyne dne 28.04.2022, nebude přihlíženo.

 

Jsme připraveni Vám pomoci s řešením Vaších vkladů u Sberbank CZ a.s., a to včetně přípravy žádosti o výplatu zvýšených náhrad s povinnými přílohami.  

 

Váš právní zástupce - Mgr. Ondřej Masopust, advokát, Advokátní kancelář Olomouc

© 2024 Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Masopust | Provozováno s firla.eu