https://www.traditionrolex.com/13
Zvýšení hranice výše škody pro trestní stíhání. Od 1. října 2020 je zvýšen limit pro trestní stíhání za krádež. | Aktuality | Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Masopust

Zvýšení hranice výše škody pro trestní stíhání. Od 1. října 2020 je zvýšen limit pro trestní stíhání za krádež.

Od 1. října 2020 je zvýšen limit pro trestní stíhání za krádež a jiné trestné činy z částky 5.000,-- Kč na 10.000,-- Kč. Původní limit 5.000,-- Kč platil od roku 2002.

Od 1. října 2020 je zvýšen limit pro trestní stíhání za krádež a jiné trestné činy z částky 5.000,-- Kč na 10.000,-- Kč. Původní limit 5.000,-- Kč platil od roku 2002.

 

Ustanovení § 138 trestního zákoníku na základě novely tedy aktuálně zní:

 

„Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

  1. a)škodou nikoli nepatrnou škoda dosahující částky nejméně 10.000 Kč,
  2. b)škodou nikoli malou škoda dosahující částky nejméně 50.000 Kč,
  3. c)větší škodou škoda dosahující částky nejméně 100.000 Kč,
  4. d)značnou škodou škoda dosahující částky nejméně 1.000.000 Kč a
  5. e)škodou velkého rozsahu škoda dosahující částky nejméně 10.000.000 Kč.

(2) Částek uvedených v odstavci 1 se užije obdobně pro určení výše prospěchu, nákladů k odstranění následků poškození životního prostředí a hodnoty věci.“

 

Veškeré částky stanovící zejména hranici škody se zdvojnásobily. Škoda velkého rozsahu byla dříve 5.000.000,-- Kč, nyní je 10.000.000,-- Kč.

 

Konkrétně u trestného činu krádeže je však vhodné zmínit, že § 205 trestního zákoníku, který se týká krádeže, obsahoval a i stále obsahuje odstavec 2), ve kterém je uvedeno, že za trestný čin krádeže bude potrestán odnětím svobody i ten, kdo byl za krádež odsouzen nebo potrestán v posledních 3 letech. Z uvedeného vyplývá, že, v tomto případě, není podstatná hodnota (cena) odcizené věci. Na základě tohoto ustanovení jsou trestáni pachatelé opakovaných drobných krádeží (zloději recidivisté). Stačí např. ukradnout housku v obchodě za pár korun a ….. . Pro tyto osoby není tedy podstatné uvedené zvýšení limitu z 5.000 na 10.000,-- Kč  - trestnost tohoto skutku není závislá na výši způsobené škody – hodnotě ukradené věci.

 

Zvýšení hranice (zdvojnásobení) výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci se týká všech trestných činů.

 

Pachatel tedy např. ukradne věc za 7.000,-- Kč, a toto se stane v době:

  • od října 2020 - toto jeho protiprávní konání bude řešit přestupková komise městského či obecního úřadu jako přestupek – škoda nedosahuje částky 10.000,-- Kč (nejedná-li se o shora uvedený případ zloděje recidivisty kradoucího housky), ( v tomto případě není také zohledňováno případné vyhlášení nouzového stavu),
  • v září 2020 či dříve – a rozhodnutí o jeho vině by již (do 01.10.2020) nabylo právní moci, zmíněná novela trestního zákoníku na jeho věc nemá vliv,
  • v září 2020 či dříve - a rozhodnutí o jeho vině ještě (do 01.10.2020) nenabylo právní moci (např. nebylo ještě ani zahájeno jeho trestní stíhání), tak i v tomto případě se bude věc řešit jako přestupek. Totiž podle ust. § 2 odst. 1 trestního zákoníku platí, že: „Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější“. A je nepochybně pro pachatele skutku příznivější, aby byla věc řešena jako přestupek (podle aktuálně platného práva /po novele/– před přestupkovou komisí), než jako trestný čin (podle dříve platného práva v okamžiku spáchání skutku /před novelou/ před soudem). Totiž zmíněná škoda nedosahuje částky 10.000,-- Kč, což je, podle aktuálně platného práva, hranice výše škody pro trestní stíhání.

 

Ustanovení § 2 odst. 1 trestního zákoníku se týká jakékoliv trestné činnosti, tedy i závažné trestné činnosti.

 

Pokud někdo např. spáchal v květnu roku 2020 podvod s výší škody 7.000.000,-- Kč (škoda velkého rozsahu dle znění trestního zákoníku z května 2020), tak do 01.10.2020 byl stíhán (či mohl být stíhán, pokud by se orgány činné v trestním řízení o jeho trestné činnosti dozvěděly) podle ust. § 209 odst. 5 trestního zákoníku, za což mu hrozil trest odnětí svobody v rozmezí 5 – 10 let;

 

  • pokud tedy trestní stíhání bylo již (před datem 01.10.2020) zahájeno (a do data 01.10.2020 pravomocně neukončeno), tak po datu 01.10.2020 bude příslušná osoba stíhána (v trestním stíhání bude pokračováno) „pouze“ podle ust. 209 odst. 4 trestního zákoníku (jedná se již nově „pouze“ o škodu značnou dle znění trestního zákoníku od října 2020), za což jí hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 2 – 8 let,
  • pokud trestní stíhání za uvedený podvod bude zahájeno až dne 01.10.2020 či později, tak bude zmíněná osoba, od počátku, také stíhána „pouze“ podle ust. 209 odst. 4 trestního zákoníku (způsobena značná škoda dle znění trestního zákoníku od října 2020), za což jí hrozí také trest odnětí svobody v rozmezí 2 – 8 let.

 

A trestní sazba 2 – 8 let může být pro pachatele velmi zásadní. V souvislosti s trestní sazbou 2 – 8 let je totiž možné zmínit ustanovení § 81 trestního zákoníku, podle kterého soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšující 3 léta.

 

Tedy výše škody je, zpravidla, rozhodující pro právní kvalifikaci (podle kterého odstavce bude pachatel trestně stíhán) a pro výši trestu odnětí svobody.

 

Jako důvod zvýšení jednotlivých hranic výše škody ve zmíněné novele trestního zákonu je uváděna inflace (inflace měla způsobovat zvyšování trestní represe), zvyšování mezd, rostoucí ceny.  

 

Informace vyplývající z citované novely, jakož i postupy vyplývající z této novely, jsou důležité jak pro pachatele trestné činnosti, tak i pro poškozené trestnou činností.

 

V případě jakéhokoliv dotazu, či pokud byste potřebovali pomoci ve Vaší věci, tak se na nás s důvěrou obraťte.

V Olomouci dne 02.10.2020

© 2024 Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Masopust | Provozováno s firla.eu