Naše služby

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva.

U každé z níže uvedených oblastí práva jsou pouze příklady činností / našich služeb.

Služby

OBČANSKÉ PRÁVO

 • Konzultace,
 • sepis, připomínkování i revize všech druhů smluv (např. kupní smlouva, zástavní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o zápůjčce /půjčce/, smlouva o výpůjčce, smlouva o úvěru, smlouva licenční, smlouva o pachtu, nepojmenované smlouvy „ušité klientovi na míru“),
 • řešení sporů soudní i mimosoudní cestou,
 • vymáhání pohledávek (včetně vymáhání v exekučním řízení),
 • zastupování v dědickém řízení,
 • sepis závětí a dědických smluv,
 • sepis listin o vydědění,
 • ustanovení opatrovníka,
 • řešení problematiky - sousedské spory,
 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví,
 • určování vlastnictví,
 • uplatňování nároků z vad koupené věci a díla,
 • zastoupení spotřebitelů,
 • vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení,
 • zastupování klientů ve sporech o nemajetkovou újmu,
 • řešení všech problémů v souvislosti společenstvím vlastníků jednotek,
 • ochrana osobnosti,
 • zakládání, změny a zrušení spolků (včetně likvidace).

 

OBCHODNÍ PRÁVO

 • Konzultace,
 • zastupování u soudů (včetně rejstříkových soudů), v rozhodčím řízení (řízení před rozhodčími soudy a rozhodci),
 • zastoupení před živnostenským úřadem,
 • zakládání, přeměny a restrukturalizace obchodních společností a družstev (včetně fúzí, akvizicí a rozdělení společností),
 • likvidace společností a družstev,
 • pořádání valných hromad a schůzí orgánů společností,
 • zastupování klientů na valných hromadách,
 • změny ve vlastnické struktuře společností,
 • změny zakladatelských listin, společenských smluv a stanov včetně zajištění zápisu do obchodního rejstříku,
 • zvyšování a snižování základního kapitálu společností,
 • převody akcií a obchodních podílů,
 • zástavy akcií a obchodních podílů,
 • sepis smluv o výkonu funkce členů orgánů společností,
 • řešení obchodních závazkových vztahů,
 • sepis, připomínkování i revize všech druhů smluv (např. kupní smlouva, zástavní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o zápůjčce (půjčce), smlouva o úvěru, smlouva licenční, smlouva o pachtu, smlouva o zprostředkování, smlouva o obchodním zastoupení, nepojmenované smlouvy „ušité klientovi na míru),
 • správa a vymáhání pohledávek (včetně exekučního či i insolvenčního řízení),
 • zastupování v insolvenčním řízení,
 • řešení zajištění pohledávek – včetně ručení a zajišťovacího převodu práva,
 • příprava všeobecných obchodních podmínek,
 • komplexní právní služby pro klienty podnikající prostřednictvím e-shopů,
 • právní poradenství při zakládání a převodu zdravotnické praxe,
 • ochranné známky.

 

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

 • Konzultace,
 • sepis, připomínkování a revize kupních, darovacích a zástavních smluv,
 • výmaz zástavních práv z katastru nemovitostí,
 • vypracování návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
 • zastupování klienta v řízení před katastrálním úřadem,
 • advokátní úschova kupní ceny,
 • posouzení právního stavu nemovitosti,
 • sepis, připomínkování a revize smluv a jiných dokumentů pro vznik a zánik věcných břemen a služebností zatěžujících nemovitost,
 • sepis, připomínkování a revize smluv o nájmu a podnájmu domu, bytu či prostoru sloužícího k podnikání (nájemní a podnájemní smlouvy),
 • sepis, připomínkování a revize pachtovních smluv (nájem zemědělských pozemků),
 • příprava výpovědí nájemních a podnájemních smluv,
 • příprava a sepis prohlášení vlastníka (rozdělení domu na jednotky – byty a nebytové prostory),
 • zastoupení v řízeních o neplatnosti výpovědi z nájmu,
 • vymáhání dlužného nájemného (včetně exekučního řízení),
 • vyrovnání / vyúčtování při skončení nájmu,
 • sepis, připomínkování a revize smluv o zajišťovacím převodu práva,
 • sepis dohod o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,
 • zastupování v soudních sporech, a to včetně sporů o určení vlastnického práva
 • vyklizení nemovitostí,
 • právo stavby,
 • komplexní právní služby pro realitní kanceláře.

 

TRESTNÍ PRÁVO

 • Konzultace,
 • obhajoba v trestním řízení (včetně obhajoby v majetkových a hospodářských trestných činech),
 • obhajoba v řízeních proti mladistvých,
 • zastupování v přípravném řízení a hlavním líčení před soudy,
 • podávání řádných i mimořádných opravných prostředků a ústavních stížností,
 • účast u výslechů a podání vysvětlení,
 • písemná podání např. trestního oznámení, stížnosti proti zahájení trestního stíhání a jiné opravné prostředky,
 • sepis žádostí o podmínečné propuštění a podmínečné zastavení trestního stíhání,
 • zastupování osob poškozených trestným činem před orgány činnými v trestím řízení, zejména v souvislosti s vymáháním nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy, kterou jim způsobil pachatel svým jednáním,
 • vyúčtování škod a vymáhání náhrad za protiprávní trestní řízení,
 • obhajoba právnických osob v trestním řízení.

 

RODINNÉ PRÁVO

 • Konzultace,
 • rozvod manželství – sporný i nesporný,
 • úprava – zrušení - společného jmění manželů (SJM),
 • vypořádání společného jmění manželů (SJM),
 • úprava poměrů k nezletilým dětem (svěření do péče jednomu z rodičů, střídavá péče, společná péče),
 • úprava styku rodiče s dítětem,
 • výživné (pro děti, nezaopatřené osoby, manžela/manželku, rozvedeného manžela/manželku) – stanovení a změny výše,
 • vymáhání výživného (včetně exekučního řízení),
 • předběžná opatření,
 • mezinárodní ochrana dětí.

 

 

 

 

FINANČNÍ PRÁVO, CENNÉ PAPÍRY

 • Konzultace,
 • zastupování v řízení před finančními úřady a celními úřady,
 • poradenství při daňové exekuci,
 • směnky (sepis, vymáhání nároků z nich včetně zastoupení v řízeních před soudy),
 • emise cenných papírů,
 • zastoupení před depozitářem cenných papírů.

 

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • Konzultace,
 • zastupování před správním orgánem (včetně odvolacího a přezkumného řízení),
 • zastoupení v územním a stavebním řízení,
 • zastupování v přestupkovém řízení (včetně řízení týkajících se přestupků v oblasti silničního provozu),
 • sepis opravných prostředků proti rozhodnutí ve správním řízení,
 • sepis správních žalob a kasačních stížností,
 • zastupování v řízení u správních soudů, a to včetně Nejvyššího správního soudu ČR,
 • řešení v oblasti - veřejné zakázky,
 • ochrana osobních údajů - GDPR (výkon pověřence, kontrola přijatých opatření, zastupování v řízení před ÚOOÚ, nastavení principů ochrany osobních údajů, vypracování dokumentace související s ochranou osobních údajů).

 

PRACOVNÍ PRÁVO

 • Konzultace,
 • zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů u soudů,
 • sepis pracovních smluv, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti,
 • sepis dohod o hmotné odpovědnosti,
 • řešení skončení pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru),
 • řešení problematiky mezd a odstupného,
 • odpovědnost za škodu zaměstnance i zaměstnavatelů,
 • pracovní úrazy a nemoci z povolání,
 • sepis interních předpisů zaměstnavatelů (včetně mzdových předpisů a vnitřních směrnic),
 • řešení problematiky BOZP,
 • spory o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru.

 

INSOLVENČNÍ PRÁVO

 • Konzultace,
 • oddlužení,
 • předlužení,
 • sepis přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení,
 • sepis návrhů na zahájení insolvenčního řízení,
 • zastupování věřitele i dlužníka v insolvenčním řízení (včetně incidenčních sporů).

 

CIZINECKÉ  PRÁVO

 • Konzultace,
 • přechodný pobyt, trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt pro cizince,
 • prodloužení pobytu pro cizince,
 • vízum pro cizince,
 • prodlužení platnosti víza,
 • nabývání občanství,
 • zelená karta,
 • modrá karta,
 • zaměstnanecká karta,
 • azyl,
 • zastoupení v souvisejících řízeních.

 

ÚSTAVNÍ PRÁVO

 • sepis ústavních stížností a zastoupení před Ústavním soudem ČR,
 • sepis stížností k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku a zastoupení před tímto soudem.

 

KOMUNÁLNÍ PRÁVO

PRÁVNÍ SLUŽBY PRO OBCE / MĚSTYSE / MĚSTA

Poskytujeme právní služby širokého rozsahu ke spokojenosti vedení samosprávných celků, úředníků i občanů.

 • Konzultace,
 • kontrola smluvní dokumentace,
 • účast na jednáních zastupitelstev,
 • doporučení postupů při správním rozhodování,
 • poradenství v postupech orgánů obcí, městysů a měst, včetně poradenství ve věci hospodárného nakládání s majetkem (aby bylo konáno s péčí řádného hospodáře),
 • poradenství v oblasti veřejných zakázek,
 • vymáhání pohledávek (včetně exekučního řízení),
 • příprava podkladů pro rozhodování orgánů obcí, městysů a měst,
 • poradenství a veškeré právní služby pro příspěvkové organizace a obchodní společnosti,
 • poradenství ve věcech žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

 • Peněžní prostředky (zejména při převodu nemovitostí, obchodních podílů, cenných papírů),
 • listiny (a to včetně závětí),
 • a to vše na základě s klientem uzavřené smlouvy o advokátní úschově.

 

ÚŘEDNÍ OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ

 

 

© 2024 Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Masopust | Provozováno s firla.eu